نسخه توازن در بورس تهران

به گزارش زنگ قلاب بافی، میانگین سهام شناور آزاد شرکت های فعال در بازار سهام هرچند نسبت به گذشته افزایش داشته، اما همچنان از معیارهای جهانی فاصله زیادی دارد. بررسی های دنیای اقتصاد نشان می دهد در حال حاضر کمتر از 21 درصد از مجموع سهام شرکت های حاضر در بازار سهام به صورت شناور بوده و در مقابل 79 درصد از سهام در اختیار سهامداران عمده قرار گرفته است. در این میان سیاست گذار می تواند با افزایش شناوری سهام به 30 درصد، معادل عرضه اولیه 4 شرکت در مقیاس شستا، طرف عرضه در بازار سهام را تقویت کند.

نسخه توازن در بورس تهران

به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از وعده های سکاندار جدید بورس، افزایش سهام شناور بازار سهام به بیش از 30 درصد است. این در حالی است که بررسی های دنیای اقتصاد از سهام شناور شرکت های سهامی نشان می دهد مالکیت بخش عمد ه ای از سهام شرکت های پذیرفته شد ه د ر بورس و فرابورس د ر اختیار سهامد اران عمد ه یا فعالان حقوقی د ولتی و شبه د ولتی (تامین اجتماعی، سهام عد الت، صند وق های بازنشستگی، بیمه ها و...) قرار د ارد . بر اساس آخرین بررسی های به عمل آمد ه از 454 شرکت حاضر د ر بازار سهام، کل سهام منتشرشد ه شرکت ها معاد ل 3 هزار و 602 میلیارد و 718 میلیون سهم است. شاید باور این نکته سخت باشد که از این تعد اد سهام منتشرشد ه حد بیشتر 9/ 20 د رصد یعنی حد ود 754 میلیارد و 452 میلیون سهم به عنوان سهام شناور آزاد د ر این بازار شناسایی شد ه و قابلیت معامله د ر بازار سهام را د ارند . به عبارتی د یگر بیش از 79 د رصد سهام د ر بورس تهران د ر اختیار مالکان عمد ه است که با اهد اف مد یریتی نگهد اری می شود . هر چند این مهم در مقایسه با سال های گذشته رشد محسوسی را ثبت کرده است اما همچنان تا ایده آل فاصله زیادی دارد. بررسی ها نشان می دهد در بورس های پیشرفته د نیا میزان مالکیت سهامداران عمده در بازار سهام کمتر از 10 د رصد است. از این رو برای رسیدن به افزایش شناوری سهام به 30 درصد، لازم است تا 326 میلیارد و 363 میلیون سهم دیگر در بازار سهام قابل معامله شود که معادل چهار شرکت در مقیاس شستا است. از این رو به راحتی و از طریق عرضه های اولیه شرکت های کوچک نمی توان این هدف را محقق کرد و شاید مناسب ترین راه چاره برای تقویت کفه عرضه، افزایش سهام شناور آزاد در شرکت های موجود و متقاضیان ورود (عرضه اولیه ها)، استفاده از تجربیات بین المللی برای کاستن از جذابیت این منافع شخصی و محدود کردن قدرت مداخله سهامدار عمده است.

افزایش سهام شناور یا عرضه اولیه؟

در حال حاضر شاید یکی از مهم ترین چالش های بورس تهران مالکیت بالای سهامدار عمده به دلیل سهام شناوری پایین شرکت ها است. در این میان سیاست گذار در راستای افزایش عمق بازار به عرضه سهام شرکت های کوچک بورسی اکتفا کرده است. این در حالی است که برای رسیدن سهام شناور آزاد به 30 درصد که البته همچنان با استانداردهای بین المللی فاصله قابل توجهی دارد، لازم است تا سهام حداقل چهار شرکت با مقیاس شستا در بازار سهام عرضه شود. این در حالی است که می توان این مهم را با افزایش شناوری سهام در شرکت های موجود در بورس و فرابورس جبران کرد.

63 درصد بورسی ها با سهام شناور کمتر از 30 درصد

بر اساس آخرین محاسبات مربوط به د وره یکساله منتهی به خاتمه سال گذشته، د رصد سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شد ه د ر بورس اوراق بهاد ار تهران به حد ود 2/ 21د رصد رسید ه است. آمار سهام شناور آزاد شرکت های بورسی حکایت از آن د ارد که د ر میان 334 شرکت مورد بررسی، 212 شرکت د ارای سهام شناور آزاد کمتر از 30 د رصد هستند و در مقابل 42 شرکت بورسی سهام شناوری بیش از 50 درصد دارند. د ر این میان شرکت های تامین ماسه و بورس کالای ایران با 100 د رصد سهام شناور آزاد د ر رتبه اول قرار گرفته اند و پس از آن به ترتیب 92 و 8/ 88 د رصد از سهام شرکت های بانک خاورمیانه و بورس اوراق بهادار تهران قابلیت معامله د ر بازار سهام را د ارند . د ر حال حاضر بر اساس قوانین موجود، حد اقل میزان سهام شناور آزاد د ر بورس تهران 10 د رصد برای شرکت های پذیرفته شد ه د ر بازار د وم تعیین شد ه و این حد نصاب د ر تابلوی فرعی و اصلی بازار اول به ترتیب 15 و 20 د رصد است. این د ر حالی است که گزارش پیش رو نشان می د هد د ر حال حاضر 31 شرکت بورسی، کمتر از 10 د رصد از سهام خود را به عنوان سهام شناور آزاد قرار د اد ه اند . در قعر این لیست شرکت سیمان دشتستان قرار می گیرد که تنها حدود یک درصد از سهامش در بورس قابل معامله است.

شرایط سهام شناور آزاد صنایع بورسی

نگاهی به د رصد سهام شناور آزاد صنایع 38 گانه بورسی نشان می د هد تا خاتمه سال گذشته، گروه استخراج سایر معادن با تک نماد کماسه و سهم 100 د رصد ی، بیشترین میزان سهام آزاد شناور د ر بورس تهران را د ر اختیار د ارند . گروه محصولات کاغذی و سایر محصولات کانی غیرفلزی نیز به ترتیب با 35/ 71 و 12/ 47 د رصد سهام شناور آزاد د ر رتبه های بعد این رد ه بند قرار گرفتند . کمترین میزان سهام شناور آزاد نیز به گروه محصولات چرمی با تک سهم وملی و 5/ 3 درصد سهم قابل معامله اختصاص دارد. در این میان بررسی ها نشان می دهد 76 درصد از گروه های بورسی سهام شناوری کمتر از 30 درصد دارند.

سهام شناور فرابورس کمتر از 20 درصد

بر اساس آخرین محاسبات مربوط به د وره یکساله منتهی به خاتمه سال گذشته، د رصد سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شد ه د ر فرابورس ایران حد ود 8/ 18 د رصد برآورد می شود. آمار سهام شناور آزاد شرکت های فرابورسی حکایت از آن د ارد که د ر میان 120 شرکت مورد بررسی، 78 شرکت د ارای سهام شناور آزاد کمتر از 30 د رصد هستند و در مقابل 11 شرکت فرابورسی سهام شناوری بیش از 50 درصد دارند. د ر این میان شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد با 100 د رصد سهام شناور آزاد د ر رتبه اول قرار گرفته اند و پس از آن به ترتیب 96 و 86 د رصد از سهام شرکت های سیمان لار سبزوار و سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان قابلیت معامله د ر بازار سهام را د ارند . همچنین د ر حال حاضر 31 شرکت فرابورسی، کمتر از 10 د رصد از سهام خود را به عنوان سهام شناور آزاد قرار د اد ه اند . در قعر این لیست شرکت سیمان دشتستان قرار می گیرد که تنها حدود یک درصد از سهامش در فرابورس قابل معامله است.

منبع: فرارو
انتشار: 14 شهریور 1399 بروزرسانی: 4 مهر 1399 گردآورنده: crochetschool.ir شناسه مطلب: 522

به "نسخه توازن در بورس تهران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نسخه توازن در بورس تهران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید